Pedagog

Pedagogiem szkolnym jest p.  Marta Siedlecka

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO   900-1315

Dyżur pedagoga w Filii Boryszyn – poniedziałek g0dz.1000 – 1100

 

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I. ZADANIA OGÓLNO-WYCHOWAWCZE

 1. Analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
  Kontrola uczniów drugorocznych.
 3. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia:
  – przeprowadzenie ankiety zainteresowań zawodowych,
  – zapoznanie młodzieży ostatnich klas z aktualną sytuacją na rynku pracy,
  – kontakty z wybranymi szkołami ponadgimnazjalnymi.
 4. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców:
  – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych
  w rodzinach i w życiu szkolnym,
 5. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

II. PROFILAKTYKA WYCHOWAWCZA

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży:
  – zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą (pogadanki
  na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami),
  – kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka (pogadanki na lekcjach wychowawczych, spotkanie z seksuologiem lub lekarzem ginekologiem),
  – eliminacja przemocy wśród uczniów (zajęcia integracyjne na lekcjach wychowawczych).
 2. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki:
  – objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy,
  – kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą
  (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komendą Miejską Policji),
  – pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych.
 3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy:
  – współpraca z nauczycielami i wychowawcami w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
  – kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,
  – opracowanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy,
  – rozpoznanie warunków życia, spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 5. Pomoc w realizowaniu zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej i prorodzinnej.
 6. Ochrona sfery emocjonalnej dziecka poprzez:
  – poszukiwanie dla dziecka osób bliskich, które mogą być gwarantem oparcia i obrony,
  – wykorzystywanie związków emocjonalnych, uczuciowych dziecka dla osiągnięcia celów wychowawczych.

III. PRACA KOMPENSACYJNO-KOREKCYJNA

 1. Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychicznego dzieci.
 2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami – organizowanie warunków do realizacji zaleceń psychologa na terenie szkoły.
 3. Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

IV. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA

 1. Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 2. Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 3. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami
  i środowiskiem.
 4. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.
 5. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 6. Poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli
  i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych.
 7. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
  do Sądu Rejonowego.
 8. Prowadzenie profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie paleniu tytoniu, spożywania alkoholu i używania narkotyków:
  – ukazywanie społeczno-ekonomicznych, zdrowotnych i moralnych skutków uzależnień, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów tych zjawisk,
  – rozwijanie różnych porad i terapii dla młodzieży uzależnionej,
  – konsultacje z rodzicami.
 9. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej – informowanie o przyczynach, następstwach szczególnie rozpowszechnionych zjawisk patologii społecznej, organizowanie zajęć z wychowania społeczno-prawnego.

V. POMOC MATERIALNA

 1. Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej – współpraca z GOPS w Lubrzy.
 2. Organizowanie pomocy materialnej, opieki dla uczniów opuszczonych, osieroconych,
  z rodzin wielodzietnych, z rodzin zastępczych, z rodzin patologicznych, współpraca
  z GPOS w Lubrzy.

VI. ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

 1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, organizacjami
  i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

Prowadzenie dokumentacji:
– dziennik pracy,
– notatki służbowe,
– ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.

Komentowanie wyłączone.

 • Szukaj:
 • Pokaz slajdów

  Pobierz odtwarzacz Flash, aby zobaczyć ten pokaz slajdów.
 • Do wakacji
  : :
 • Bezpieczne wakacje

 • Kalendarz


  « November 2017 »
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30      
 • Sonda

  Codzienna nauka zajmuje Ci?

  Wyniki

 • Odwiedziny od 6 maja 12